Algemene voorwaarden

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt met ‘de advocaat’ bedoeld: de BV Advocatenkantoor Suy & Van Baeveghem, met ondernemingsnummer 0882.307.446 en met kantoor te 9200 Dendermonde, Brusselsestraat 108.

artikel 1. 

De advocaat verkrijgt van de cliënt de algemene opdracht om bijstand te verlenen als advocaat. De specifieke opdracht, hetgeen onder meer een advies, een bemiddeling of onderhandeling of een procedure in rechte kan omvatten, zal blijken uit de briefwisseling tussen de cliënt en de advocaat.

artikel 2. 

De advocaat zal naar best vermogen de zaak behandelen en de cliënt periodiek op de hoogte

houden. De advocaat heeft de leiding over het geding.

De cliënt gaat, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de cliënt en de advocaat, akkoord dat de advocaat voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

Indien een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder, een notaris, een deskundige of enige andere derde, laat de cliënt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, de keuze daarvan aan de advocaat.

De cliënt vereffent steeds zelf de facturen van deze derden. De advocaat kan niet gehouden verklaard worden tot betaling van deze kosten.

De cliënt geeft stipt en gedurende de hele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat. De cliënt is als enige verantwoordelijk voor alle gevolgen die resulteren uit een nalatigheid in het verschaffen van informatie, overdracht van stukken of het geven van foutieve en/of onvolledige informatie en/of stukken.

artikel 3. 

De factuur bestaat enerzijds uit een vergoeding voor de kosten en anderzijds uit een

ereloon.

De kosten worden als volgt berekend (niet limitatief):

 • Aanleg dossier en creatie informaticabestanden en afsluiten dossier en archivering, eenmalige aanrekening: 100,00 euro
 • Dactylografie procedurestukken (per pagina): 13,50 euro
 • Telefoon (per blok van 5 minuten): 1,50 euro
 • Fotokopie zwart wit (per pagina): 0,30 euro
 • Fotokopie kleur (per pagina): 0,50 euro
 • Financiële verrichtingen (per overschrijving): 5,00 euro
 • Verplaatsingskosten (per km): 0,80 euro
 • Brieven en faxen: 10,00 euro
 • Emails: 9,00 euro
 • Aangetekende brief (supplement): 7,00 euro
 • Aangetekende brief met ontvangstmelding (supplement): 10,00 euro
 • Parkingkosten, gerechtskosten en kosten aan derden: aan kostprijs

Het ereloon is een vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten. Het ereloon wordt bepaald aan de hand van een uurtarief voor alle geleverde prestaties Dit uurtarief wordt vastgelegd op een bedrag van 135 euro per uur. In dit bedrag zijn de vaste kantoorkosten inbegrepen, maar dus niet de kosten zoals hoger beschreven.

Er kan, rekening houdend met het speciaal karakter, de belangrijkheid, de moeilijkheidsgraad, de vereiste spoed van de zaak of andere relevante elementen een corrigerende coëfficiënt van 1,1 tot 2 worden toegepast. Indien daar aanleiding toe bestaat kan deze coëfficiënt alleen worden toegepast op bepaalde prestaties, terwijl voor andere prestaties gewerkt wordt met coëfficiënt 1.

Voor zaken waarvan het belang in geld kan worden geëvalueerd, kan afgesproken worden dat een minimum ereloon verschuldigd is, progressief per schijf in functie van het bedrag, volgens de volgende schaal:

 • op de eerste schijf van € 0,00 tot € 6.200,00: 15%
 • op de tweede schijf van € 6.200,00 tot € 50.000,00: 10%
 • op de vierde schijf van € 125.000,00 tot € 250.000,00: 6%
 • op de vierde schijf van € 250.000,00 tot € 500.000,00: 4%
 • op de schijf boven € 500.000,00: 2%

De advocaat is steeds gerechtigd provisies te vragen. De advocaat bezorgt de cliënt bij aanvang van de opdracht een voorschotfactuur. Tijdens de voortgang van de werkzaamheden wordt er periodiek gefactureerd.

artikel 4. 

De cliënt is gehouden tot betaling van de provisies en elke factuur van de advocaat binnen

veertien dagen na ontvangst ervan. De advocaat kan, indien dit noodzakelijk is voor de goede dienstverlening, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

Indien de cliënt niet akkoord gaat met de gevraagde provisie of de staat, dient hij deze binnen de veertien dagen schriftelijk, hetzij bij aangetekend schrijven hetzij bij email met ontvangstbewijs te protesteren. Bij gebreke daaraan zal ieder navolgend protest als laattijdig en als niet bestaande worden beschouwd.

Op alle openstaande sommen is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd gelijk aan de intrestvoet conform de Wet van 2 augustus 2002 inzake bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, meer een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50 euro.

De advocaat start zijn werkzaamheden pas na betaling van de eerste voorschotfactuur.

Bij niet tijdige betaling van de (voorschot)facturen is de advocaat gerechtigd zijn prestaties op te schorten tot de cliënt alle openstaande sommen heeft voldaan.

artikel 5. 

De advocaat heeft een verzekering inzake beroepsaansprakelijkheid afgesloten bij Ethias,

Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt, met een waarborg van 1.250.000 euro per advocaat per schadegeval. De verantwoordelijkheid van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat.

artikel 6. 

De cliënt is steeds gerechtigd een einde te stellen aan de overeenkomst zonder enige

schadevergoeding. In dat geval zal de cliënt de advocaat dienen te vergoeden voor kosten en ereloon, zoals bepaald in art. 3.

De advocaat is eveneens gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder dat een schadevergoeding verschuldigd is, en dit in de volgende gevallen:

 • wanneer de advocaat van oordeel is dat de wijze waarop de behartiging der belangen dient te worden gevoerd, niet verenigbaar is met de deontologische regels,
 • bij niet-betaling van de gevraagde provisies of facturen,
 • wanneer partijen niet akkoord zijn over de te volgen werkwijze.

De beëindiging door de cliënt of door de advocaat dient schriftelijk te gebeuren.

artikel 7. 

De advocaat stort alle bedragen die hij voor de cliënt ontvangt zo spoedig mogelijk door naar de cliënt. Indien de advocaat het bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, meldt hij dat aan de cliënt met motivering waarom. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden zo spoedig mogelijk door naar deze derden of degene die deze gelden voor hen mag ontvangen.

De advocaat mag op de bedragen die hij voor de cliënt ontvangt sommen inhouden ter dekking van de openstaande provisies of facturen. In dat geval brengt hij de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte.

Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de provisies of staten van de advocaat te betwisten conform het gestelde onder artikel 4.

artikel 8. 

Op de overeenkomst tussen de advocaat en de cliënt is het Belgische recht van toepassing.

Voor alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen de advocaat en de cliënt zijn enkel de rechtbanken bevoegd die territoriaal bevoegd zijn voor de plaats waar het hoofdkantoor van de advocaat gevestigd is op het ogenblik van het inleiden van de procedure.

artikel 9. 

De cliënt wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te

aanvaarden telkens wanneer hij een beroep doet op de diensten van de advocaat. Eventuele

tegenstrijdige algemene voorwaarden van de cliënt zullen enkel toepasselijk zijn mits voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding ervan door de advocaat.

Ingeval de cliënt niet instemt met één van voorgaande bepalingen dient hij dat uiterlijk binnen 14 dagen na kennisname te bevestigen aan de advocaat, die alsdan de keuze heeft om zijn tussenkomst alsnog stop te zetten.